Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia Wójtowi gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2023 r. (PDF, 237.72Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 informacja
2 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2023 r. (PDF, 284.94Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 informacja
3 Opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Stare Czarnowo sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2023 r. (PDF, 362.14Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 informacja
4 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. (PDF, 2.40Mb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 sprawozdanie
5 Protokół z II Sesji IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2024 r. (PDF, 361.07Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 projekt protokołu
6 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2024 rok - druk nr 5/III. (PDF, 130.06Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 projekt uchwały
7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki, oznaczonej numerem 297/2, położonej w obrębie Żelisławiec, na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 4/III. (PDF, 408.84Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 projekt uchwały
8 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok - druk nr 3/III. (PDF, 172.81Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 projekt uchwały
9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2023 r. - druk nr 2/III. (PDF, 1.70Mb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 projekt uchwały
10 Raport o stanie gminy za 2023 r. (PDF, 2.87Mb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 sprawozdanie
11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 1/III. (PDF, 93.13Kb)
III Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-06-13 projekt uchwały
12 Protokół I.2024 (PDF, 383.50Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-29 projekt protokołu
13 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/145/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do stowarzyszenia pn. Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej - druk nr 6/II. (PDF, 107.99Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-22 projekt uchwały
14 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2/II. (PDF, 198.76Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-21 projekt uchwały
15 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 r. oraz zmiany uchwały nr XLIII/346/2023 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2024 - druk nr 7/II. (PDF, 351.52Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-21 projekt uchwały
16 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2029 - druk nr 8/II. (PDF, 556.16Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-21 projekt uchwały
17 Projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 3/II. (PDF, 165.66Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-21 projekt uchwały
18 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 1/II. (PDF, 126.74Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-21 projekt uchwały
19 Informacja o stanie finansowym gminy. (PDF, 784.10Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-21 projekt uchwały
20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem działki 393/2, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/II. (PDF, 385.29Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o adresie Glinna 5/2 - druk nr 4/II. (PDF, 207.58Kb)
II Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
22 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo. (PDF, 174.12Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
23 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (PDF, 100.63Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
24 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej. (PDF, 91.33Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
25 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej. (PDF, 92.59Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
26 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej. (PDF, 92.99Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
27 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (PDF, 97.89Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
28 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. (PDF, 95.80Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
29 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stare Czarnowo. (PDF, 75.58Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały
30 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. (PDF, 68.68Kb)
I Sesja IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
2024-05-20 projekt uchwały