Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Paczkowski

Piotr Paczkowski

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 77, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Finansowa stała Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej członek
Komisja Gospodarcza stała Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-29 11:53:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2019 III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:24:56 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:29:19 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok – druk nr 1/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:39:45 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 2/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:00:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 3/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo wstrzymał się
2019-01-29 13:18:14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” – druk nr 4/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:25:57 Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo – druk nr 5/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:36:21 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:58:13 Wniosek formalny o zwrócenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowwie (druk nr 3/III) do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem uzyskania opinii prawnej. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:24:48 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2019 r. – druk nr 5/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:28:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych – druk nr 6/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:31:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok– druk nr 7/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:34:22 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – druk nr 8/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:39:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo – druk nr 9/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 11:05:24 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo – druk nr 9/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 11:10:58 Przyjęcie porządku obrad IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” – druk nr 8/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Przyjęcie porządku obrad II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Przyjęcie kandydatury Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk 1/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 2/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 3/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 – druk nr 4/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – druk nr 5/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 7/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” – druk nr 8/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stare Czarnowo. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Wniosek o zmianę porządku obrad. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Drwala na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Mieczysława Dudzińskiego na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Artura Florczaka na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Damiana Rabendy na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej - druk 3/1 I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - druk nr 4/1 I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kazimierza Bejnarowicza na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Drwala na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Artura Florczaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Władysława Kałuckiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk nr 5/1. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Damiana Rabendy na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kazimierza Bejnarowicza na członka Komisji Finansowej. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Piotra Paczkowskiego na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej – druk nr 6/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Mieczysława Dudzińskiego na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Drwala na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Piotra Paczkowskiego na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Damiana Rabendy na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Dariusza Ruszczyckiego na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad reasumpcją głosowania nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo wstrzymał się
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo wstrzymał się
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej – druk nr 7/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kazimierza Bejnarowicz na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Artura Florczaka na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Władysława Kałuckiego na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej – druk nr 8/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 9/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:08:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej - druk nr 1 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:10:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:15:51 Projekt uchwały w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:19:33 Projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 4 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:21:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:24:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:25:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/4, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 7 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:35:34 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klemensa Barcza w miejscowości Kołowo - druk nr 8 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:37:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 r. - druk nr 9 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:40:06 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 10 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 11:15:00 Wniosek o zaniechanie odczytywania treści projektów uchwał przed ich głosowaniem w przypadku, gdy nie wprowadzano do nich zmian. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:06:23 Kandydatura Radnej Renaty Marczewskiej do składu Komisji Społecznej V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:43:30 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych - druk nr 11 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo wstrzymał się
2019-05-28 12:47:31 Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 7/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:51:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:52:55 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:55:45 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:59:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 11/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:01:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 12/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:16:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 13/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:19:30 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 - druk nr 14/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:22:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 15/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:27:53 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 16/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 11:15:22 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 16/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 11:28:23 Przyjęcie porządku obrad. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 12:19:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 1/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 12:34:24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2018 rok - druk nr 2/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 12:39:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - druk nr 3/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 11:06:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 9 / VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 11:07:33 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 10/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 11:12:17 Przyjęcie porządku obrad. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:01:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:03:46 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 - druk nr 5/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:06:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - druk nr 6/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:08:18 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - druk nr 7/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:13:35 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - druk nr 8/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:16:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 9 / VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:20:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 10/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:33:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4/VIII. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:06:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 17/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:16:46 Przyjęcie porządku obrad. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:22:35 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Leokadii Moździerzewskiej na członka Komisji Finansowej. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:24:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej - druk nr 4 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:25:52 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Krzysztofa Popka na członka Komisji Społecznej. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:28:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej - druk nr 6 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:30:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Starym Czarnowie - druk nr 7 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:32:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:34:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:36:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:38:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 11 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:39:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 12 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:41:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. - druk nr 13 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:43:56 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo - druk nr 14 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:45:48 Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 15 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:47:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 16 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:51:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 17 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:08:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 18/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:09:49 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 19/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:54:52 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 18/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:58:04 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 19/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:55:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 1 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:56:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej - druk nr 2 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:03:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 3 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:05:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:07:09 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 5 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:01:09 Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę treści projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 3 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:06:33 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 6/X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:11:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 6/X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:09:39 Przyjęcie porządku obrad. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:43:23 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka Komisji Gospodarczej. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:46:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej - druk nr 1 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:51:41 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:53:05 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:54:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 4 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:55:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 5 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:49:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2020. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:06:48 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 1 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:07:40 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr działki 91/22, położonej w obrębie Dębina Gmina Stare Czarnowo - druk nr 2 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:08:51 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:09:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 4 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:10:32 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 5 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:11:14 Wniosek o wproadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019 – 2028 – druk nr 6 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:35:07 Wniosek o zmianę brzmienia paragrafu 5 projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:37:37 Wniosek o dodanie pkt 6 do paragrafu 12 projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:39:26 Wniosek o wprowadznie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - planowane wydatki z tytułu rat leasingu. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:41:17 Wniosek o wprowadznie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - planowane wydatki z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ZS w Kołbaczu.. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-30 09:09:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych - druk nr 1 / XIII. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:00:17 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 1 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:01:51 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 2 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:03:12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 3 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:04:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 4 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:05:57 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 5 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:07:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - druk nr 6 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:10:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:12:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. – druk nr 8 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:13:53 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020 – 2028 – druk nr 9 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-02-25 13:14:28 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i flagi stolikowej Gminy Stare Czarnowo oraz zasad ich stosowania - druk nr 3 / XV. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-02-25 13:16:07 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 roku - druk nr 4 / XV. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-02-25 13:18:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 5 / XV. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-02-25 11:06:28 Wniosek o zmianę treści 7 punktu porządku obrad: Informacja dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu dotycząca realizacji programu ferii zimowych. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:25:09 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 7 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:27:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących mienie gminy Stare Czarnowo - druk nr 8 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:32:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 9 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:34:37 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej - druk nr 10 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:36:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare zarnowo na 2020 rok - druk nr 11 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:37:47 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 - druk nr 12 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:06:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 13 / XVII XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:42:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 13 / XVII XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:15:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/308/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 3 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:17:01 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 4 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:19:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 5 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:24:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 7 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:21:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 486/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo - druk nr 6 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:04:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 8 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:29:13 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 8 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-11-10 11:33:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stare Czarnowo w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej nr 41 w Starym Czarnowie - druk nr 1 / XIX. XIX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-11-10 11:37:29 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 2 / XIX. XIX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-11-10 11:45:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok - druk nr 3 / XIX. XIX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:26:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Gminy Stare Czarnowo opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego - druk nr 7/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:30:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:32:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 403, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:33:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 385, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:35:14 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - druk nr 11/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:36:44 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 12/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:38:35 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 13/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:43:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 14/XXIII XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 11:12:29 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 14/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 11:17:44 Wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli inwestycji polegającej na remoncie dachu w miejscowości Stare Czarnowo, ulica Szczecińska 45. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za