Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Stare Czarnowo

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Władysław Kałucki

Władysław Kałucki

Wiceprzewodniczący

Okręg: 13, zdobyte głosy: 92

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Społeczna stała Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-01-29 11:53:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2019 III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:24:56 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:29:19 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok – druk nr 1/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:39:45 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 2/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:00:53 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 3/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:18:14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” – druk nr 4/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:25:57 Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo – druk nr 5/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 13:36:21 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/III. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-01-29 12:58:13 Wniosek formalny o zwrócenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowwie (druk nr 3/III) do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem uzyskania opinii prawnej. III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo przeciw
2019-02-26 12:24:48 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2019 r. – druk nr 5/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:28:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych – druk nr 6/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:31:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok– druk nr 7/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:34:22 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – druk nr 8/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 12:39:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo – druk nr 9/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 11:05:24 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo – druk nr 9/IV. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 11:10:58 Przyjęcie porządku obrad IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” – druk nr 8/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Przyjęcie porządku obrad II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Przyjęcie kandydatury Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk 1/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 2/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – druk nr 3/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 – druk nr 4/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – druk nr 5/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 7/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasto Szczecin zadania zarządzania publiczną drogą gminną, ulicą Pyrzycką w ramach realizacji projektu „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” – druk nr 8/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-12-18 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/II. II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stare Czarnowo. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Wniosek o zmianę porządku obrad. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Drwala na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Mieczysława Dudzińskiego na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Artura Florczaka na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Damiana Rabendy na członka Komisji Rewizyjnej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej - druk 3/1 I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - druk nr 4/1 I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kazimierza Bejnarowicza na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Drwala na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Artura Florczaka na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Władysława Kałuckiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk nr 5/1. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Damiana Rabendy na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-02-26 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kazimierza Bejnarowicza na członka Komisji Finansowej. IV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Piotra Paczkowskiego na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka Komisji Finansowej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej – druk nr 6/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Mieczysława Dudzińskiego na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Drwala na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Piotra Paczkowskiego na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Damiana Rabendy na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Dariusza Ruszczyckiego na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad reasumpcją głosowania nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo przeciw
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka Komisji Gospodarczej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo przeciw
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej – druk nr 7/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Kazimierza Bejnarowicz na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Artura Florczaka na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Władysława Kałuckiego na członka Komisji Społecznej. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej – druk nr 8/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2018-11-20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 9/I. I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:08:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej - druk nr 1 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:10:15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:15:51 Projekt uchwały w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:19:33 Projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 4 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:21:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:24:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:25:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/4, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 7 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:35:34 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klemensa Barcza w miejscowości Kołowo - druk nr 8 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:37:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 r. - druk nr 9 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:40:06 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 10 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 11:15:00 Wniosek o zaniechanie odczytywania treści projektów uchwał przed ich głosowaniem w przypadku, gdy nie wprowadzano do nich zmian. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:06:23 Kandydatura Radnej Renaty Marczewskiej do składu Komisji Społecznej V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-04-16 12:43:30 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych - druk nr 11 / V. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:47:31 Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - druk nr 7/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:51:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:52:55 Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:55:45 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 12:59:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 11/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:01:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 12/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:16:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 13/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:19:30 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 - druk nr 14/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:22:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 15/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 13:27:53 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 16/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 11:15:22 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 16/VI. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-05-28 11:28:23 Przyjęcie porządku obrad. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 12:19:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 1/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 12:34:24 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2018 rok - druk nr 2/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 12:39:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok - druk nr 3/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 11:06:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 9 / VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 11:07:33 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 10/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 11:12:17 Przyjęcie porządku obrad. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:01:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:03:46 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 - druk nr 5/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:06:01 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - druk nr 6/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:08:18 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - druk nr 7/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:13:35 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - druk nr 8/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:16:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/3, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 9 / VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-06-25 13:20:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 10/VII. VII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:09:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 1/VIII. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:12:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 2/VIII. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:28:00 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 – druk nr 3/VIII. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:33:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4/VIII. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:03:40 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4/VIII. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-07-15 11:05:28 Przyjęcie porządku obrad. VIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:06:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 17/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:16:46 Przyjęcie porządku obrad. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:22:35 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Leokadii Moździerzewskiej na członka Komisji Finansowej. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:24:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansowej - druk nr 4 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:25:52 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Krzysztofa Popka na członka Komisji Społecznej. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:28:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej - druk nr 6 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:30:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Starym Czarnowie - druk nr 7 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:32:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:34:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:36:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:38:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 11 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:39:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 12 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:41:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. - druk nr 13 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:43:56 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo - druk nr 14 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:45:48 Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 15 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:47:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 16 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:51:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/215/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 17 / IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:08:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 18/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 11:09:49 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 19/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:54:52 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 18/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-09-17 12:58:04 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 19/IX. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:55:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 1 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:56:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej - druk nr 2 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:03:26 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 3 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:05:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 4 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:07:09 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 5 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:01:09 Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę treści projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 3 / X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:06:33 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 6/X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 12:11:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 6/X. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-10-29 11:09:39 Przyjęcie porządku obrad. X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:43:23 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka Komisji Gospodarczej. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:46:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej - druk nr 1 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:51:41 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:53:05 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:54:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 4 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-11-26 11:55:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. - druk nr 5 / XI. XI Sesja VIII kadencji Rady Gmiy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:49:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2020. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:00:32 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:04:46 Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 1 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:10:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr działki 91/22, położonej w obrębie Dębina Gmina Stare Czarnowo - druk nr 2 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:14:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:06:48 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 1 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:07:40 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej nr działki 91/22, położonej w obrębie Dębina Gmina Stare Czarnowo - druk nr 2 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:08:51 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XI/90/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - druk nr 3 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:20:57 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 4 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:09:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2019/2020 - druk nr 4 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:10:32 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 5 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:25:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2019 r. – druk nr 5 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 11:11:14 Wniosek o wproadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019 – 2028 – druk nr 6 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 13:29:02 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019 – 2028 – druk nr 6 / XII. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:35:07 Wniosek o zmianę brzmienia paragrafu 5 projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:37:37 Wniosek o dodanie pkt 6 do paragrafu 12 projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:39:26 Wniosek o wprowadznie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - planowane wydatki z tytułu rat leasingu. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-16 12:41:17 Wniosek o wprowadznie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - planowane wydatki z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do ZS w Kołbaczu.. XII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2019-12-30 09:09:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych - druk nr 1 / XIII. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:00:17 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 1 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:01:51 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 2 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:03:12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 3 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:04:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 4 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:05:57 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 5 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:07:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - druk nr 6 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:10:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:12:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. – druk nr 8 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-01-28 12:13:53 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020 – 2028 – druk nr 9 / XIV. XIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:21:33 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 4 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:25:48 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2019 rok - druk nr 6 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:37:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - druk nr 8 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:42:25 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 11 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:44:41 Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 12 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:47:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 13 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:49:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu - druk nr 14 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:53:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 16 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:55:44 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo - druk nr 17 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:57:34 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2020/2021- druk nr 18 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 11:59:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 19 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-06-30 12:01:04 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 20 / XVI. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:25:09 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 7 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:27:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących mienie gminy Stare Czarnowo - druk nr 8 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:32:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Stare Czarnowo - druk nr 9 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:34:37 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej - druk nr 10 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:36:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare zarnowo na 2020 rok - druk nr 11 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:37:47 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028 - druk nr 12 / XVII. XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:06:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 13 / XVII XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-08-31 10:42:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 13 / XVII XVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:15:11 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/308/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 3 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:17:01 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 4 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:19:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 5 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:24:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 7 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:21:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 486/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo - druk nr 6 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:04:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 8 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-10-06 11:29:13 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 8 / XVIII. XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-11-10 11:33:49 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stare Czarnowo w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej nr 41 w Starym Czarnowie - druk nr 1 / XIX. XIX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-11-10 11:37:29 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok - druk nr 2 / XIX. XIX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-11-10 11:45:32 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok - druk nr 3 / XIX. XIX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-12-29 11:32:36 Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 1 / XX. XX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-12-29 11:28:07 Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - druk nr 2 / XX. XX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-12-29 11:19:29 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem "Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stare Czarnowo", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy - druk nr 3 / XX. XX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2020-12-29 11:35:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 4 / XX. XX Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:44:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2021. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:49:02 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2028. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:51:52 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 1 / XXI. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:53:31 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 2 / XXI. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:55:34 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2021 r. - druk nr 3 / XXI. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:57:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2023 - druk nr 4 / XXI. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 13:00:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - druk nr 5 / XXI. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 13:02:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2032 - druk nr 6 / XXI. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:05:17 Wniosek (nr 1) o wprowadzanie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu rozbudowy oczyszczalni w miejscowości Kartno. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:06:11 Wniosek (nr 2) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kołbacz. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:07:03 Wniosek (nr 3) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu zabezpieczenia środków na zakup pojazdu dla OSP Stare Czarnowo. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:07:55 Wniosek (nr 4) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Stare Czarnowo. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:08:40 Wniosek (nr 5) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu montażu gruntowej pompy ciepła w budynku świetlicy i remizy w miejscowości Żelisławiec. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-01-26 12:09:44 Wniosek (nr 6) o wprowadzenie zmian w załączniku nr 2 do budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - planowane wydatki z tytułu finansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. XXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:24:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - druk nr 8 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:29:20 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej wykluczenia społecznego - druk nr 9 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:30:54 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 r. - druk nr 10 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:34:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie - druk nr 11 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:36:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 12 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:38:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Śmierdnica Las, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 13 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:39:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na czas oznaczony trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 14 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:41:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 15 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:43:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 16 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:45:00 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 17 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:46:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie - druk nr 18 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 12:48:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 19 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:04:45 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 - druk nr 21 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:15:41 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 24 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:17:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 25 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:06:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 60/2, położonej w obrębie Kołowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 22 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:13:37 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw w miejscowości Żelewo - druk nr 23 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:20:07 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 26 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:02:08 Wniosek o ponowne głosowanie punktu 26) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 20 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-03-30 13:02:58 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 20 / XXII. XXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:26:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Gminy Stare Czarnowo opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego - druk nr 7/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:30:25 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:32:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 403, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:33:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 385, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:35:14 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - druk nr 11/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:36:44 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 12/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:38:35 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 13/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 12:43:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 14/XXIII XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 11:12:29 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 14/XXIII. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-05-25 11:17:44 Wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli inwestycji polegającej na remoncie dachu w miejscowości Stare Czarnowo, ulica Szczecińska 45. XXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 12:06:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 2/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 12:42:45 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2020 rok - druk nr 4/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 12:57:11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - druk nr 6/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 13:03:06 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 roku - druk nr 9/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 13:05:03 Projekt uchwały w sprawie określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2021/2022 - druk nr 10/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 13:06:48 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 11/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-06-29 13:09:14 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 - druk nr 12/XXIV. XXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:13:10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Stare Czarnowo po 65 roku życia na lata 2021-2025 - druk nr 7/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:15:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Stare Czarnowo - druk nr 8/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:18:53 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 9/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:21:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 10/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:22:59 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 11/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:24:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 12/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 11:11:19 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 13/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-09-28 12:28:56 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – druk nr 13/XXV. XXV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:04:38 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 - druk nr 1/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:06:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - druk nr 2/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:08:29 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo - druk nr 3/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:10:19 Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - druk nr 4/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:11:48 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:24:09 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 6/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:25:24 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 7/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:26:45 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 8/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:28:25 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 9/XXVI. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:19:16 Wniosek Komisji Społecznej o zmianę brzmienia § 1, pkt 1, lit. b, projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zwiększenie proponowanej stawki podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi z kwoty 4,80 zł od 1 ha powierzchni do kwoty 5,17 zł od 1 ha powierzchni. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-11-30 12:21:36 Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę brzmienia § 1, pkt 2, lit. e, projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zmniejszenie proponowanej stawki podatku od pozostałych budynków i ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 7,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej do kwoty 6,00 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:08:54 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 11/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:11:27 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/197/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – druk nr 12/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:12:18 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – druk nr 13/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:13:02 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie na lata 2021-2030 – druk nr 14/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:13:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok – druk nr 15/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:14:20 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 16/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 11:15:03 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie na lata 2021-2030. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:11:05 Wniosek (nr 1) o wprowadzanie zmian do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Binowie oraz przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia w Kołowie wraz z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Binowo i Kołowo. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:12:08 Wniosek (nr 2) o wprowadzanie zmian do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kartno wraz z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączeniem miejscowości Dobropola Gryfińskiego i Glinnej do oczyszczalni ścieków w Kartnie. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:13:02 Wniosek (nr 3) o wprowadzanie zmian do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębina wraz z przyłączeniem miejscowości Kołbacz. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:13:41 Wniosek (nr 4) o wprowadzanie zmian do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:14:40 Wniosek (nr 5) o wprowadzanie zmian do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 200.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gminie Stare Czarnowo. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:15:36 Wniosek (nr 6) o wprowadzanie zmian do projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na program „Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:46:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2022 - druk nr 1/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:55:02 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 2/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 12:57:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:00:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 4/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:03:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 5/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:05:00 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo - druk nr 6/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:06:35 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod cmentarz komunalny w miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo - druk nr 7/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:08:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 8/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:09:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 9/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:16:13 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Leokadii Moździerzewskiej na członka doraźnej Komisji Statutowej. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:14:08 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Renaty Marczewskiej na członka doraźnej Komisji Statutowej. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:15:12 Głosowanie nad kandydaturą Radnej Bożeny Froncali na członka doraźnej Komisji Statutowej. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:13:34 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zenona Roga na członka doraźnej Komisji Statutowej. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:14:39 Głosowanie nad kandydaturą Radnego Tadeusza Basa na członka doraźnej Komisji Statutowej. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:18:09 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:21:32 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – druk nr 11/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:24:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/197/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok – druk nr 12/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:26:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – druk nr 13/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:30:12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobropole Gryfińskie na lata 2021-2030 – druk nr 14/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:33:33 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok – druk nr 15/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2021-12-28 13:35:44 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 16/XXVII. XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 11:52:55 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 1/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 12:14:05 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VI/46/2019 z dnia 28 maja 2019 r., w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Stare Czarnowo - druk nr 2/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 12:16:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 1/3 położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo - druk nr 3/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 12:18:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Bogusława 3/5 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 4/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 12:20:13 Projekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa - druk nr 5/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 12:22:05 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - druk nr 6/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 12:24:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Cystersów 1C/1 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 13:28:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu - druk nr 8/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo przeciw
2022-02-15 13:38:52 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu - druk nr 14/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 13:58:02 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 9/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 14:01:04 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 10/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 14:02:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 11/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 14:18:27 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny - druk nr 12/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 14:27:40 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2025 - druk nr 13/XXVIII. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-02-15 13:26:44 Wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, druk nr 8/XXVIII, punkt 15 porządku obrad XXVIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo zaplanowanej na dzień 15 lutego 2022 r. XXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:42:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 288/24, położonej w obrębie Glinna, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 1/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:44:34 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2022 roku - druk nr 2/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:45:50 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołowo - druk nr 3/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:47:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 4/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:54:38 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo Wsparcie Seniora na rok 2022 - druk nr 5/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:56:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Stare Czarnowo w formie darowizny niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 267/8, położonej w obrębie Binowo gmina Stare Czarnowo - druk nr 6/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:58:20 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 7/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 13:59:32 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok – druk nr 8/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 14:00:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 9/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-03-29 14:05:07 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - druk nr 10/XXIX. XXIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:36:36 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 1/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:38:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Binowo na lata 2022-2030 - druk nr 2/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:40:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołowo na lata 2022-2030 - druk nr 3/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:42:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego o adresie Sosnówko 6/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 3/1, położonej w obrębie Śmierdnica Las gmina Stare Czarnowo - druk nr 4/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:44:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego dotyczącego utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej - druk nr 5/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:45:56 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 6/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:47:52 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 7/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:49:35 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 8/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-05-31 12:51:07 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 9/XXX. XXX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 12:10:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 1/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 12:46:58 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2021 rok - druk nr 2/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 13:02:38 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok - druk nr 3/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 13:27:07 Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2022/2023 - druk nr 4/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 13:28:45 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 13:30:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 6/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 13:31:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 7/XXXI. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-06-28 11:08:35 Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zlecenia kontroli budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021. XXXI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:42:30 Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości - druk nr 1/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:44:09 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - druk nr 2/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:45:56 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 3/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:47:35 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do trzech lat, której przedmiotem są te same części nieruchomości - druk nr 4/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:49:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Warcisława 7/2 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:50:52 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 6/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:52:18 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok - druk nr 7/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:54:02 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028 - druk nr 8/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-09-27 12:56:30 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 9/XXXII. XXXII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:10:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 1/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:13:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok - druk nr 2/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:15:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 3/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:18:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VII/59/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - druk nr 4/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:20:55 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - druk nr 5/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:22:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 5 w miejscowości Glinna wraz z udziałem w sprawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:42:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 8/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:43:32 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 9/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:45:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 10/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:40:29 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 7/XXXIII. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:30:03 Wniosek Komisji Finansowej o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zwiększenie proponowanej stawki podatku w paragrafie 1 punkt 1 litera d) z kwoty 3,78 zł od 1m² na 3,81 zł od 1m². XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:31:51 Wniosek Komisji Finansowej o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poprzez zwiększenie proponowanej stawki podatku w paragrafie 1 punkt 2 litera c) z kwoty 13,00 zł od 1m² na 13,47 zł od 1m². XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-11-29 12:33:04 Wniosek Komisji Gospodarczej o zmianę projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości poprzez rozbicie paragrafu 1 punkt 2 litera e) na dwie grupy nieruchomości poprzez nadanie mu treści: „e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem garaży wolnostojących, trwale związanych z gruntem wykorzystywanych na przechowywanie środków transportowych oraz budynków letniskowych służących celom rekreacyjnym - 9,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej”. XXXIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 12:52:14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2023 - druk nr 1/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:00:57 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 - druk nr 2/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:03:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:04:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 4/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:07:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 5/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:13:38 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2022 rok - druk nr 6/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:15:25 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 7/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:20:29 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:29:31 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 9/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 12:25:22 Wniosek o zabezpieczenie środków na wkład własny w wysokości 200 000,00 zł na zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Gminie Stare Czarnowo - Dział 754 rozdział 75412 § 6060 XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 11:05:47 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 11:07:12 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniający uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 9/XXXIV. XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2022-12-20 13:09:37 Wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo (druk nr 6/XXXIV). XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:09:26 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad XXXV Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy o punkt: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:16:25 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 1/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:19:00 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 2/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:23:11 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2028 - druk nr 3/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:27:12 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 4/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:29:46 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 5/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:33:16 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo "Wsparcie Seniora" na rok 2023 - druk nr 6/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-02-14 11:37:57 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7/XXXV. XXXV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:23:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 1/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:26:52 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 2/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:28:39 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 - druk nr 3/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:30:30 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 - druk nr 4/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:32:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - druk nr 5/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:34:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o adresie ul. Szczecińska nr 45/3 w Starym Czarnowie z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:35:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego o adresie Dębina 26/3 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 7/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:37:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołbaczu przy ul. Warcisława 7/7 wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:39:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej numerem działki 72/9, położonej w obrębie Dębina, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 9/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:40:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerami działek 166/10 i 165/10, położonej w obrębie Stare Czarnowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:43:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego położonego w budynku Urzędu Gminy w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 11/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:44:58 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2023 roku - druk nr 12/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:46:30 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2024 - druk nr 13/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 11:04:00 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 14/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-03-28 12:51:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 14/XXXVI. XXXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 12:44:49 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Binowo - druk nr 1/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 12:51:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/60/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju - druk nr 2/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 12:54:03 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/307/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 12:56:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 43, położonej w obrębie Stare Czarnowo, na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 4/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 12:57:48 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 5/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 13:00:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 6/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-05-23 13:06:20 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033 - druk nr 7/XXXVII. XXXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 12:03:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 1/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 12:37:07 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2022 rok - druk nr 2/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 12:49:09 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok - druk nr 3/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 12:55:02 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/239/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Miasto Szczecin dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Stare Czarnowo do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie - druk nr 4/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 12:56:58 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stare Czarnowo - druk nr 5/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 12:58:40 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 6/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 13:05:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 - druk nr 8/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 11:04:44 Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu: 15) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 7/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 11:05:46 Wniosek o wprowadzenie do porządku punktu: 15) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 9/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-06-27 13:04:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 9/XXXVIII. XXXVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:31:35 Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości - druk nr 2/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:34:14 Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości - druk nr 3/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:35:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 288/23, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 4/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:37:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 288/24, położonej w obrębie Glinna, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 5/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:39:27 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 6/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:40:55 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 7/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:42:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 8/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:43:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 9/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:45:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 10/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:19:43 Kandydatura Radnego Kazimierza Bejnarowicza na członka Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:21:54 Kandydatura Radnego Piotra Paczkowskiego na członka Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:21:17 Kandydatura Radnego Zenona Roga na członka Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:22:55 Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na członka Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 11:07:52 Wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu: „11) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2024-2027 - druk nr 1/XL. XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 11:09:05 Wniosek o wprowadzenie do porządku po punkcie 10, punktu: „11) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych - druk nr 11/XL XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-10 13:26:09 Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych - druk nr 11/XL XL Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-31 11:21:40 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie na kadencję 2024-2027 - druk nr 1/XLI. XLI Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-31 11:05:19 Kandydatura Radnego Kazimierza Bejnarowicza na członka Komisji Skrutacyjnej. XLI Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-31 11:03:59 Kandydatura Radnej Bożeny Froncali na członka Komisji Skrutacyjnej. XLI Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-31 11:04:36 Kandydatura Radnej Leokadii Moździerzewskiej na członka Komisji Skrutacyjnej. XLI Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-10-31 11:05:59 Zamknięcie listy członków Komisji Skrutacyjnej. XLI Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 11:56:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok - druk nr 1/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 11:57:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 2/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 11:59:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 3/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 12:00:38 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec na lata 2023-2030 - druk nr 4/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 12:03:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 5/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 12:06:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 6/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 12:15:26 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo na rok 2024 - druk nr 7/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 11:04:16 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 5/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 11:05:03 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy - druk nr 6/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-11-28 11:06:38 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Stare Czarnowo na rok 2024 - druk nr 7/XLII. XLII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:38:00 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2024 - druk nr 1/XLIII. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:42:23 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2029 - druk nr 2/XLIII. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:44:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok - druk nr 3/XLIII. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:53:39 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 listopada 2023 r. - druk nr 4/XLIII. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:55:58 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XLIII. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:57:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok - druk nr 6/XLIII. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:08:43 Wniosek 1 o zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 498 600,00 zł na modernizację dróg gminnych w gminie Stare Czarnowo - Dział 600 rozdział 60016 § 6370. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:09:44 Wniosek 2 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5 672 600,00 zł na modernizację dróg gminnych (Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 6370), wykonanie dokumentacji projektowej i remont ulicy Św. Floriana w Starym Czarnowie (Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 6050). XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:10:45 Wniosek 3 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 180 000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku stanowiącym mienie Gminy Stare Czarnowo w miejscowości Glinna - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 §6050. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:11:37 Wniosek 4 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławcu - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 § 6060. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:12:24 Wniosek 5 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu i Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu - Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 § 4300. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:13:07 Wniosek 6 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 350 000,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobropolu Gryfińskim, pełniącej funkcje kulturalne - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 § 6050. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2023-12-19 12:13:52 Wniosek 7 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 54 000,00 zł na wymianę koryt odpływów liniowych na parkingu przy sali gimnastycznej Zespół Szkół w Kołbaczu - Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 § 6050. XLIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:15:52 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) - druk nr 1/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:40:17 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - druk nr 2/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:42:34 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stare Czarnowo biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - druk nr 3/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:46:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki niezabudowanej oznaczonej numerem 72/9, położonej w obrębie Dębina, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 4/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:48:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie gospodarcze - druk nr 5/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:49:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, niezabudowanej nr 452/2, położonej w obrębie Stare Czarnowo, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:51:38 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2026 - druk nr 7/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:53:32 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - druk nr 8/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:55:04 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024” - druk nr 9/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:57:01 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług - druk nr 10/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 12:58:55 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo „Wsparcie Seniora” na rok 2024 - druk nr 11/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:00:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028 - druk nr 12/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:02:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2026 - druk nr 13/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:03:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok - druk nr 14/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:04:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok - druk nr 15/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:06:10 Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2029 - druk nr 16/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:48:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo - druk nr 19/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:07:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - druk nr 17/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:09:52 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druk nr 18/XLIV. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:21:51 Uwaga nr 1 z dnia 09.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 3U-P – teren usług lub produkcji, terenu 2ZP – teren zieleni urządzonej dz. nr ewid. 84. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:26:16 Uwaga nr 2 z dnia 10.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 20 KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej dz. nr ewid. 486/2. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:29:09 Uwaga nr 3 z dnia 16.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 21KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej dz. nr ewid. 432/3. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:31:48 Uwaga nr 4.1 z dnia 17.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 6Z – teren zieleni dz. nr ewid. 83/1. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:34:16 Uwaga nr 4.2 z dnia 17.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 7Z – teren zieleni i terenu 8KDD – teren drogi dojazdowej dz. nr ewid. 88/3. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:36:20 Uwaga nr 4.3 z dnia 17.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 6MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej dz. nr ewid. 513/1. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:38:05 Uwaga nr 4.4 z dnia 17.10.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 4MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług dz.nr ewid. 86/3. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:40:40 Uwaga nr 5 z dnia 18.01.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 12KR – teren komunikacji wewnętrznej dz. nr ewid. 475. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:43:09 Uwaga nr 6.1 z dnia 31.01.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 2U-P – teren usług lub produkcji i terenu 6ZN – teren zieleni naturalnej dz. nr ewid. 83/1. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:44:30 Uwaga nr 6.2 z dnia 31.01.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 7ZN – teren zieleni naturalnej dz. nr ewid. 88/3. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za
2024-02-08 13:46:45 Uwaga nr 6.3 z dnia 31.01.2023 r., złożonej przez osobę fizyczną, dotycząca terenu 2U – teren usług dz. nr ewid. 81/2. XLIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo za