§

Informacje prawne

Transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza, deklaracja dostępności

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Pełna treść dokumentu


Nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa.

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Pełny tekst Ustawy

Transmisja i utrwalanie obrad

Art. 20 ust. 1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Inicjatywa uchwałodawcza

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy

  • Art. 41a ust. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

    Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
    • 1) w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
    • 2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
    • 3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób

Realizacja zadań przez Radę

Art. 21a. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje upraw- nienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.